Játékszabályzat

I. A nyereményjáték részvételi feltételei

A promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője a Nyéki Property Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78.; Cg.: 01 09 931979, adószám: 11728298241, továbbiakban Szervező). A promóciós játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Nyéki Property Kft. A Nyéki Property Kft. a jelen Játékszabályzatban és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el.   A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.  A Játékban való részvétel, ezen szabályzat elfogadásának minősül.  A Játékban nem vehetnek részt: a Nyéki Property Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Résztvevők: A nyereményjátékban minden 18. életévét betöltött nagykorú személy vehet részt. A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át, továbbá más személyre nem ruházható át. Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.     

II. A játék menete

A Szervező promóciós játékot szervez. A Játék lényege: Azok, akik november 30-ig a www.standrearestaurant.hu honlapján elérhető regisztrációs felületen regisztrálnak, lehetőséget kapnak arra, hogy egy 2 fő részére szóló vacsoravouchert kapjanak, mely a St. Andrea Restaurant-ban fogyasztható le.

  • A Játék 2019. szeptember 1. – 2019. november 30.  között tart. Szervező minden héten kisorsolja az adott héten regisztrálók között a nyereményt.
  • A Játékban történő részvételhez szükséges az alábbi regisztrációs felületen való jelentkezés: http://standrearestaurant.hu/nyeremenyjatek/
  • Résztvevő a regisztráció kitöltésével, illetve a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.
  • A Résztvevő a Játékra történő regisztrációval hozzájárul, hogy részére a St. Andrea Restaurant a vele kapcsolatos további hírekről, játékokról, programokról tájékoztassa.

 A nyeremények adóvonzatának megtérítése a Nyéki Property Kft.-t terheli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. Amennyiben a nyertes felhívás ellenére sem szolgáltatja a szükséges adatokat, úgy Nyéki Property Kft. jogosult helyére pótnyertest állítani.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban az info@standrearestaurant.hu email címen nyújtunk felvilágosítást. A Játékban való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggésben alkalmazott technikai infrastruktúra (pl. honlap, e-mail fiókok, ) tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, a Nyéki Property Kft.-n kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

III. Adatvédelem

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: “Infotv”) értelmében a Nyéki Property Kft. kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A Játékba a regisztráció online úton történő beküldésével a Résztevők hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. A Résztvevő a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataik közül az utó- és vezetéknevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos Facebook oldalán és weboldalán, illetve értesítés céljából felhasználja e-mail címüket. A Játékban résztvevők kifejezetten hozzájárulnak, hogy adataik a Nyéki Property Kft. adatbázisába bekerüljenek és azokat – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – visszavonásig kezelje.  A játék nyerteseinek neveit a Nyéki Property Kft. a jelen pontban foglaltak szerint nyilvánosságra hozhatja. A nyertesek a Játékban való részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják az adatvédelmi szabályzatot.  A Szervező adatkezelési nyilvántartási azonosítója: [NAIH-88522/2015. ]